FANDOMĐây là danh sách các thuật ngữ và cụm từ được sử dụng trong project Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou.


Thuật ngữ

  • Chant (詠唱): niệm xướng.
  • Magic formation (魔法陣): trận đồ ma thuật.
  • Class (天職): Thiên chức.
  • Level (レベル): cấp độ.
  • Green Light Stone (緑光石): Lục quang thạch.
  • Combustion Stone (燃焼石): Nhiên thiêu thạch.
  • Tauru Ore (タウル鉱石): Khoáng thạch Tauru.
  • Induction Ore (感応石): Cảm ứng thạch.
  • Fram Ore (フラム鉱石): Khoáng thạch Frame.

Bảng Trạng Thái

Nagumo Hajime (Cập nhật tới Tập 3 Chương 1)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|hajime}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng
Biến đổi (錬成) Transmutation
   ↳ Giám định Khoáng vật (鉱物系鑑定) Mineral Appraisal
   ↳ Biến đổi Chi tiết (精密錬成) Precision Transmutation
   ↳ Thăm dò Khoáng vật (鉱物系探査) Mineral Enquiry
   ↳ Phân tách Khoáng vật (鉱物分離) Mineral Separation
   ↳ Dung hợp Khoáng vật (鉱物融合) Mineral Fusion
   ↳ Biến đổi Phục chế (複製錬成) Replica Transmutation
Thao túng Ma lực (魔力操作) Magic Manipulation
   ↳ Phát xạ Ma lực (魔力放射) Magic Emission
   ↳ Nén ép Ma lực (魔力圧縮) Magic Compression
   ↳ Thao tác từ xa (遠隔操作) Remote Control
Cường hóa Dịch vị (胃酸強化) Iron Stomach
Triền Lôi (纏雷) Lightning Clad
Thiên bộ (天歩) Divine Step
   ↳ Không lực (空力) Air Walk
   ↳ Tốc hành (縮地) Flicker
   ↳ Hảo cước (豪脚) Grand Legs
Phong trảo (風爪) Air Claws
Thấu thị Dạ hành (夜目) Night Vision
Thiên lý nhãn (遠見) Far Vision
Cảm ứng Hiện diện (気配感知) Perception
Cảm ứng Ma lực (魔力感知) Magic Perception
Cảm ứng Nguồn nhiệt (熱源感知) Heat Perception
Ẩn thân (気配遮断) Hide Presence
Kháng độc (毒耐性) Poison Resist
Kháng Tê liệt (麻痺耐性) Paralysis Resist
Kháng Hóa đá (石化耐性) Petrification Resistance
Kim cương (金剛) Vajra
Áp bức (威圧) Coercion
Truyền âm (念話) Telepathic Communication
Thông hiểu Ngôn ngữ (言語理解) Language Comprehension

Yue (Cập nhật tới chương 120)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|2}}{{#vardefine:att_str|3}}{{#vardefine:att_vit|4}}{{#vardefine:att_res|5}}{{#vardefine:att_agi|6}}{{#vardefine:att_mp|7}}{{#vardefine:att_mres|8}}

{{#vardefine:name|yue}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng
9

Haulia Shia (Cập nhật tới chương 120)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|shia}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng

Tio Clarce (Cập nhật tới chương 120)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|tio}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng

Shirasaki Kaori (Cập nhật tới chương 120)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|kaori}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng

Amanogawa Kouki (Cập nhật tới Tập 2 Chương 8)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|kouki}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng
Năng khiếu Tất cả Thuộc tính (全属性適性) Aptitude All Attribute
Kháng Tất cả Thuộc tính (全属性耐性) Resist All Elements
Kháng Vật lý (物理耐性) Resist Physical
Ma thuật Phức tạp (複合魔法) Complex Magic
Kiếm thuật (剣術) Swordplay
Cường lực (剛力) Herculean Strength
Tốc hành (縮地) Quick Movement
Tiên liệu (先読み) Foresight
Hồi phục Ma thuật Cấp tốc (高速魔力回復) High-speed Magic Recovery
Cảm ứng Hiện diện (気配感知) Sign Perception
Cảm ứng Ma thuật (魔力感知) Magic Perception
Đột phá Giới hạn (限界突破) Limit Break
Thông hiểu Ngôn ngữ (言語理解) Language Comprehension

Hatakeyama Aiko (Cập nhật tới Tập 1 Chương 2)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|aiko}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng
Quản lý Thổ nhưỡng (土壌管理) Soil Management
Hồi phục Thổ nhưỡng (土壌回復) Soil Restoration
Canh tác từ xa (範囲耕作) Range Cultivation
Thúc đẩy Tăng trưởng (成長促進) Growth Stimulation
Cải tạo Con giống (品種改良) Selective Breeding
Giám định Thực vật (植物系鑑定)) Plant Appraisal
Kiến tạo Phân bón (肥料生成) Fertilizer Production
Phát triển Hỗn hợp (混在育成) Mixture Development
Thu hoạch Tự động (自動収穫) Auto Harvest
Kỹ thuật Lên men (発酵操作) Fermentation Operation
Điều chỉnh Nhiệt độ từ xa (範囲温度調整) Range Temperature Adjustment
Kết giới Nông trường (農場結界) Farm Barrier
Mưa rơi Phong phú (豊穣天雨) Abundant Rain
Thông hiểu Ngôn ngữ (言語理解) Language Comprehension

Yaegashi Shizuku (Cập nhật tới chương 120)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|shizuku}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng

Sakagami Ryuutaro (Cập nhật tới chương 120)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|ryuutaro}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng

Taniguchi Suzu (Cập nhật tới chương 120)

{{#vardefine:hajime_name|Nagumo Hajime}}{{#vardefine:hajime_age|17}}{{#vardefine:hajime_gender|Nam}}{{#vardefine:hajime_class|Biến đổi Sư}} {{#vardefine:kouki_name|Amanogawa Kouki}}{{#vardefine:kouki_age|17}}{{#vardefine:kouki_gender|Nam}}{{#vardefine:kouki_class|Anh hùng}} {{#vardefine:aiko_name|Hatakeyama Aiko}}{{#vardefine:aiko_age|25}}{{#vardefine:aiko_gender|Nữ}}{{#vardefine:aiko_class|Tác nông Sư}} {{#vardefine:yue_name|Yue}}{{#vardefine:yue_age|329}} {{#vardefine:yue_gender|Nữ}}{{#vardefine:yue_class|Vu nữ}} {{#vardefine:shia_name|Haulia Shia}}{{#vardefine:shia_age|16}}{{#vardefine:shia_gender|Nữ}}{{#vardefine:shia_class|Tiên tri}} {{#vardefine:tio_name|Tio Clarce}}{{#vardefine:tio_age|563}}{{#vardefine:tio_gender|Nữ}}{{#vardefine:tio_class|Thủ hộ giả}} {{#vardefine:kaori_name|Shirasaki Kaori}}{{#vardefine:kaori_age|17}}{{#vardefine:kaori_gender|Nữ}}{{#vardefine:kaori_class|Trị liệu sư}} {{#vardefine:shizuku_name|Yaegashi Shizuku}}{{#vardefine:shizuku_age|17}}{{#vardefine:shizuku_gender|Nữ}}{{#vardefine:shizuku_class|Kiếm sĩ}} {{#vardefine:ryuutaro_name|Sakagami Ryuutaro}}{{#vardefine:ryuutaro_age|17}}{{#vardefine:ryuutaro_gender|Nam}}{{#vardefine:ryuutaro_class|Quyền thuật sư}} {{#vardefine:suzu_name|Taniguchi Suzu}}{{#vardefine:suzu_age|17}}{{#vardefine:suzu_gender|Nữ}}{{#vardefine:suzu_class|Kết giới sư}} {{#vardefine:level|}}{{#vardefine:att_str|}}{{#vardefine:att_vit|}}{{#vardefine:att_res|}}{{#vardefine:att_agi|}}{{#vardefine:att_mp|}}{{#vardefine:att_mres|}}

{{#vardefine:name|suzu}}
{{#var:{{#var:name}}_name}}
Giới tính{{#var:{{#var:name}}_gender}} Tuổi{{#var:{{#var:name}}_age}} Cấp độ{{#var:level}}
Thiên chức{{#var:{{#var:name}}_class}}
Sức mạnh{{#var:att_str}} Sinh khí{{#var:att_vit}}
Kháng lực{{#var:att_res}} Thân pháp{{#var:att_agi}}
Ma lực{{#var:att_mp}} Kháng phép{{#var:att_mres}}
Kĩ năng

Thể loại: